Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - Yazım Kuralları

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi International Committee of Medical Journal Editors-2001 (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) kuralları temel alınarak hazırlanmıştır. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi yılda dört kez yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe olup Jinekolojik Onkoloji alanındaki klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Jinekolojik cerrahi, radyoterapi kemoterapi, patoloji, sitoloji, endokrinoloji, genetik, moleküler biyoloji ve epidemiyoloji temelinde Jinekolojik onkoloji ile ilgili tüm branşlar tarafından hazırlanan çalışmalar kabul edilmektedir. Gönderilen yazılar adı gizli tutulan iki hakem tarafından yayınlanmaya yeterliliği yönünden değerlendirilerek kabul veya red edilmektedir. Yazılar aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanmalı ve

Ali Ayhan Editör, Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi
Güneş Tıp Kitabevi, M. Rauf İnan Sokak No: 3/B
06410-Sıhhiye, Ankara-TURKEY
e-posta: jinekolojikonkoloji@guneskitabevi.com

Adresine gönderilmelidir. Ayrıca derginin yardımcı editörlerine veya bölgesel sorumlularına da gönderilebilir. Postadaki kayıp ve gecikmeler dergimizin sorumluluğu dışındadır.

Tüm yazılar çalışmanın ana bulgularını içeren bir üst yazı ile gönderilmelidir. Üst yazıda çalışmanın başlığı, türü, -makalenin içeriği konusunda uzlaşmak yazarların sorumluluğunda olduğundan- yazarların tümünün imzası ve daha önce başka bir yerde yayınlanmadığına veya eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmediğine dair yazarların taahhütü olmalıdır. Daha önce sunulmuş bildiriler yer ve tarih belirtmek koşulu ile yayınlanabilir. Yazı, şekil, tablo, resim ve grafikler üç kopye halinde basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda da (disket,CD, vb.) gönderilmelidir. Daha sonra çıkacak sorunları önlemek için yazarlara yazılarının bir kopyesini saklamaları önerilir.

Elektronik Makale Gönderimi
Çalışmalar www.jinekolojikonkoloji@guneskitabevi.com adresine email eklentisi olarak da gönderilebilir. Elektronik olarak gönderilen çalışmaların ayrıca basılmış şekilde gönderilmelerine gerek yoktur. Böylece posta yolu ile doğacak gecikmelerin önüne geçilebilecektir. Yazılar ve de tablolar “Word” dosyası olarak gönderilmeli; şekil, grafik ve fotograflar ise yazının içine konulmadan “JPEG” dosyası olarak gönderilmelidir. Ayrıca, tüm yazarlarca imzalanmış üst yazı “Scan” edilerek gönderilmelidir.

Yazının Hazırlanması
Yazılar Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Yazılar standart A4 beyaz kağıt üzerine çift aralıklı olarak, kağıdın sadece bir yüzüne, ‘Times New Roman’ karakteri ile yazı boyutu 12 punto ve kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Sırasıyla şu bölümlerden oluşmalıdır: Başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler, makale, teşekkür kaynaklar, makale özeti, tablo, grafik ve şekiller. Her bir sayfa başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı ve sayfa numaraları sağ üst köşeye yazılmalıdır. Gözlemsel ve deneysel çalışmalarla ilgili araştırma yazıları şu başlıkları içeren alt bölümlere ayrılmalıdır: Giriş, Materyal ve Metod, Sonuçlar ve Tartışma. Materyal-metod ve sonuçlar bölümleri açıklamaya yardımcı olmak üzere ilave alt başlıklar kullanılarak hazırlanabilir. Olgu sunumlarında giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümleri bulunmalıdır. Derleme yazılar ve editöre mektuplar kendine özgü alt başlıklardan oluşabilirler.Derleme türündeki yazılar editörler kurulu tarafından önceden planlandığı için bu tür çalışmalar gönderilmeden önce kurul onayı alınmalıdır.

Başlık Sayfası
Bu sayfa şu bilgileri içermelidir:

  1. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı,
  2. Yazarların açık ad ve soyadları, ünvanları,
  3. Dergide sayfa üstlerine yazılmak üzere 60 karakteri geçmeyecek şekilde kısa başlık,
  4. Çalışmanın türü,
  5. Çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm ve enstitülerin isimleri
  6. Sorumlu yazarın telefon, faks ve e-posta da dahil olmak üzere ayrıntılı yazışma adresi. Yazar sayısı araştırma makalelerinde 7’yi, olgu sunumlarında 5’i, derleme ve editöre mektuplarda 5’i geçmemelidir. Ancak çok merkezli çalışmalarda en fazla 12 yazara izin verilmektedir.

Özet
Yurt dışından gelen makalelerde Türkçe özet ve anahtar sözcük zorunluluğu olmasa da her yazıda her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde İngilizce ve Türkçe özet bulunmalıdır. Bu bölümde amaç, metaryal ve metod, sonuçlar ve tartışma altbaşlıkları olmalıdır. Olgu sunumlarında amaç, olgu sunumu ve tartışma bölümleri olmalıdır. Derleme yazıların özetleri, derlemenin önemli noktalarının kısa bir değerlendirmesi olmalıdır. Editöre mektuplarda özet yazılmamalıdır.

Anahtar Sözcükler
Araştırma yapan araştırıcılarca kullanılmak üzere en fazla 6(altı) adet anahtar sözcük verilmelidir. Index Medicus’taki Medical Subjects Headings listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.

Giriş
Okuyucuyu problem ve diğer yazarların bu konudaki bulguları hakkında bilgilendirmek amaçlanmalıdır. Çok önemli makaleler referans olarak kullanılmalı ve çalışmanın amacı hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Materyal ve Metod
Çalışmanın tüm ayrıntıları açıkça belirtilmeli ve klinik, teknik veya deneysel yöntemler tekrarlanabilecek şekilde tüm ayrıntıları ile açıklanmalıdır. Yöntemle ilgili daha önce yayınlanmış olan yazılar kaynak gösterilmelidir.

Sonuçlar
Bulgular hiçbir yorum katılmadan belirtilmelidir. Tablo, şekil veya grafiklerdeki verilerin tekrarı olmamalıdır.

Tartışma
Bulgular, diğer yazarların önceki çalışmalarındaki bulgularla ilişkilendirilir ve bu veriler üzerine yorum yapılır. Bu bulguların deneysel araştırma veya klinik uygulama alanına katkıları da açıklanmalıdır.

Teşekkür
Kısaca verilmelidir.

Kaynaklar
Yazı içinde ilgili yerde parantez içinde kullanılmalı ve bu sıraya göre numaralandırılarak dizilmelidir. Yazarlar kaynakların doğruluğundan kendileri sorumludur. Altı yazara kadar olan yazılarda yazarların tamamı yazılmalı daha fazla ise ilk üçü yazılarak İngilizce yazılarda ‘et al.’; Türkçe yazılarda ‘ve ark.’ şeklinde kısaltılmalıdır. Dergi kısaltmaları Index Medicus’a uygun olmalıdır. Olgu sunumlarında en fazla sekiz kaynak gösterilmelidir. Kaynaklar aşağıda açıklanan formatta düzenlenmelidir.

a. Kaynak bir dergi ise:
Sloan AER, Powers ME. A perspective on popular perceptions of adverse
reactions to foods. J Allergy Clin Immunol 1986;78:127-132.
b. Kaynak bir kitap ise:
DiSaia PJ, Creasman WT: Clinical Gynecologic Oncology, 5. ed.,Baltimore
Mosby-Year Book Inc., 1997.
c. Kitaptan bir bölüm ise:
Clague JE, Horan MA. Injury in old age. In: Evans JG, Williams TF Beattie BL, Michel JP, Wilcock GK (eds). Oxford Textbook of Geriatric Medicine.
Oxford University Press. NY, USA, 2000; 98-102.

Makale Özeti
İçindekiler bölümünde başlığın altında kullanılmak üzere çalışma en fazla 25 kelimeyle özetlenmelidir.

Tablolar
Tablolar yazıyı tamamlamalı, yazıdaki verilerin tekrarı olmamalıdır. Her tablo ayrı bir sayfada olmalı ve ayrı ayrı ‘Roman rakamları ile’ numaralandırılmalıdır. Açıklayıcı bilgiler ‘dipnot’ şeklinde verilmeli ve dipnotüst simge şeklindeki harflerle belirtilmelidir. Tablolar yazıdaki sıraya göre numaralandırılmalıdır.

Şekil, Grafik ve Fotoğraflar
Aynı sonuçlar ya tablo ya da grafik olarak verilmeli ikisi birden olmamalıdır. Bütün şekiller, ayrı ayrı ‘Arabic’ olarak numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak sunulmalıdır. Yayıncının bu materyalleri küçültme veya
büyültme hakkı saklıdır. Ok işaretleri, harfler ve numaralar profesyonelce yerleştirilmeli eğer yapılamazsa, gerçek şekil veya fotoğraf üzerine değil, yapıştırılan bir materyal üzerine yazılmalıdır. Şekil altı açıklamalar kısa olmalı dört veya beş satırı geçmemelidir. ‘Açıklama için makaleye bakınız’ şeklindeki yazımlardan kaçınılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin
listesi ayrı bir sayfada verilmelidir.

Proof
Sadece sorumlu yazara gönderilecek olup sadece gerekli değişiklikler yapılarak en kısa sürede geri gönderilmelidir. Yeni eklemeler yapılmamalıdır.

Haklar
Dergide yayınlanan yazıların yayın hakkı yayınlanmaya kabul’den itibaren Güneş Tıp Kitabevi’ne aittir. Yazıların etik ve bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan makaleler, ilgili şartların tamamlanması
için yazarlarına iade edilecektir.